Figuren viser at størrelsen til røyskatt (Mustella eremia) og snømus (Mustella nivalis) varierer med konkurransen til de to artene:

a viser områder der bare den ene arten finnes. Merk at størrelsen på de to artene overlapper.

b viser områder der begge artene finnes. Spennet i størrelsen for begge artene er mindre, og overlapper ikke.


Copyright: Petter Bøckmann